Общи условия за ползване на уеб сайта на "ИПА" ЕООД

I. Общи положения
1.1.    Страни
Потребител е всеки посетител или ползвател на съдържанието на този уебсайт.
Уебсайтът и съдъражнието в него са собственост на "ИПА" ЕООД с ЕИК 114635815, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов“ № 17, вх. А, ет. 1, ап. 1, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Николай Хайтов“ № 34, e-mail: hello@ip-arch.com, тел: 02 868 75 74.
1.2.    Предмет
Настоящите общи условия представляват задължено споразумение между "ИПА" ЕООД и неговите потребители. Всеки потребител на уебсайта е нужно да спазва настоящите условия и българското законодателство. Ако потребителят не желае да приеме общите условия или не се е информирал за тях, следва да прекрати посещението в уебсайта и използването на неговото съдържание. Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това са отговорност изцяло на потребителя. Същото важи и за последствия възникнали при невъзможност за достъп до съдържанието на сайта. В случай, че правата на уебсайта или текущото законодателство биват нарушавани, достъпът до съдържанието на сайта може да бъде отказан или ограничен без предупреждение.
1.3. Информираност
Уебсайтът предоставя в регулация с европейскто и българско законодателство възможност на потребителите си да се информират за настоящите общи условия, както и за условията за защита и ползване на личните данни чрез ясно видимо съобщение с връзки към последно посочените. Давността на съгласието се определя според аудиторията, вида и тематиката на сайта. Потребителите винаги имат възможност да се откажат от съгласието си на по-късен етап.
Задължение на потребителя е да се запознае и информира за настоящите условия, както и с Политиката за защита на личните данни на физическите лица обявена на уебсайта. 
Общите условия и Политиката за защита на личните данни на физическите лица, подлежат на промени без предизвестие, в случаи на нужда от корекции при изменение на приложимото законодателство. При промени в Общите условия, е възможно потребителят да бъде помолен отново да се съгласи с промените, дори предходящото съгласие все още да има давност, за да се гарантира възможно най-високо сигурността и информираността на потребителите.

II. Права и задължения на страните

Съдържанието в този уебсайт се предоставя за използване само за позволени от закона цели и е собственост на "ИПА" ЕООД, на трети лица, с които са сключени допълнителни споразумения или е поискано разрешение за работа с техни материали. Забранено е ползването, копирането, промяната или предоставянето на информация или части от този уебсайт, неговият програмен код, дизайн и функционалност на трети страни/системи, без изричното писмено одобрение от собствениците на съдържанието/уебсайта. Изключение правят единствено законоустановените рамки за лична употреба или с цел да се информират трети страни за съдържанието, предоставяно от уебсайта, като това се случва без да се накърняват правата на собствениците на съдържанието.
Потребителят се задължава да не използва формите за контакт или обратна връзка както и други функционалности на сайта за нарушаване функционалността, целостта, съдържанието и предназначението на сайта или да използва сайта за събиране на информация или изпращане на фалшиви съобщения от името и контактите на този сайт или негови потребители.
 
III. Препратки, реклами и съдържание от трети страни
Възможно е в сайта да има хипервръзки/препратки към други уебсайтове, графични изображения предоставяни от рекламодатели, клиенти, както и вградени в статия/съдържание видеа/изображения, предоставяни от трети страни/други уебсайтове. Последно посочените не са отговорност на уебсайта и не са страна по настоящите Общи условия. Съдържанието е предоставяно само в полза на потребителя и следва да улесни и да не си противоречи с текущите общи условия и законодателство. В случай, че забележите такива, които в следствие на технологична грешка или промяна от трети страни не отговарят на изискванията, които ние не сме коригирали/премахнали, може да ни съобщите, използвайки някой от методите за контакт с нас, предоставени на уебсайта.
Препратки от трети страни към уебсайта са позволени в случаите, в които не нарушават достойнството и интересите на уебсайта. 

IV. Лични данни и контакт с нас
Данните, предоставяни от потребителя при ползване на този сайт, се използват за отговаряне на отправените от него запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др.
Изпращайки форма за контакт/заявка, потребителят се съгласява, че предоставя данните, нужни за обратна връзка с него. Обратната връзка няма точни срокове за изпълнение, тъй като зависи от тематиката на запитването/заявката и други фактори, като време на подаване и др., но освен в частни случаи или поради техническа невъзможност, потребителят ще получи такава във възможно най-кратки срокове. Отговор няма да бъде предоставен, ако съдържанието на запитването е със злонамерено съдържание.

Политиката за защита на личните данни на физическите лица е изнесена част от настоящите Общи условия за уебсайта, за да се разграничи и ясно подчертае, спрямо законовата рамка, правото на потребителя относно предоставяните от него лични данни. 

V. Заключителни разпоредби
Договори и споразумения между "ИПА" ЕООД и потребители на сайта са с приоритет при конфликт с тези Общи условия.
За всички въпроси неуредени с настоящите Общи условия се прилага действащото българско законодателство.

VI. Промени по общите условия
"ИПА" ЕООД запазва правото си да променят настоящите и свързани с тях условия за ползване без предварително известие.
Ако смятате, че Общите условия на сайта са били нарушени, моля свържете с нас чрез някой от посочените в сайта методи за контакт.