Експертиза

ИПА е повече от архитектурно студио.

Експертизата ни се простира в различни направления, основните от които са архитектура и дизайн, инженерно проектиране и устройствено планиране. За нашите клиенти предлагаме услуги с добавена стойност за проекта като съгласуване и съдействие при одобрение, създаване на 3Д визуализации и анимации, подготовка на тръжни документи при избор на строител и управление на проекти. Заедно с това, в крак със световните тенденции, извършваме консултация и сертифициране в сферата на устойчивото развитие. Партнираме на клиентите от идеята до завършването на проекта и се гордеем с многобройни реализирани жилищни, образователни, социални, болнични, индустриални, логистични, търговски, административни и офисни сгради и различни пространства.

01.Архитектура и дизайн

Архитектурата за нас е начин да дадем възможност и на най-смелите мечти да придобият материален облик. Всяка идея приемаме с внимание и отношение, анализираме с прецизност и претворяваме в архитектурен проект с помощта на мотивиран и креативен екип. Архитектурното проектиране и свързаните с него дейности са резултат от задълбочена и екипна работа, включваща анализ, консултация, генериране на идеи и разработване на концепция, последвани от проектиране във всички проектни части и фази и съдействие до въвеждане на сградата в експлоатация. 
Вдъхновени сме да създаваме качествена и устойчива архитектура, като провокираме преживяване и емоция чрез визия за цялото й отношение към детайла.

виж още
Архитектура и дизайн
Научи повече
02.Инженерно проектиране

Благодарение на експертизата на нашите инженери по части ОВК, Електроинсталации, ВиК, Автоматична пожарогасителна инсталация (АПГИ) и Геодезия създаваме качествени сградни инсталации и едновременно с това обезпечаваме тяхната съгласуваност и координация в процеса на проектиране и строителство. Богатият инженерен опит в компанията допринася за бързо и адекватно решаване на специфични проблеми и води до оптимизиране на времето и ресурсите за реализиране на проектите. При разработване на проектните части Конструкции, Пожарна безопасност, Пътна, Технология, Акустика и Паркоустройство се доверяваме на дългогодишни партньори с доказан опит и познания в съответната област. 
Предлагаме също инженерно проектиране за пълно инфраструктурно обезпечаване на сградите (улица/път, електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, топлоснабдяване и друга публична инфраструктура) – за да постигнем координираност с основния проект и навременно и цялостно планиране. За клиентите, които се стремят към устойчивост и енергийна независимост извършваме проучване и проектиране на фотоволтаични системи.

виж още
Инженерно проектиране
Научи повече
03.Устройствено планиране и кадастър

ИПА предлага на своите клиенти пълния спектър от услуги по устройствено и градско планиране. Това включва концепции и стратегии за развитие на проекта, както и устройствени планове, които са задължителни за осъществяване на инвестицията. Архитекти и урбанисти работят заедно по развитието на концепцията за проекта, за да постигнат балансирана, привлекателна и функционална архитектура и устойчива градска среда.

Екипът от урбанисти на ИПА съдейства на клиентите още в първоначалните етапи на проучване и проектиране, като установява необходимостта от изготвяне или промяна на устройствения план и консултира за времевата рамка за реализация на инвестиционното намерение. На база на урбанистичен анализ предлагаме оптималната посока за развитие на всеки проект.

Управлението на инвестиционния риск чрез връзка между заинтересованите страни в проекта постигаме чрез партньорства с иновативни компании в сектора.

виж още
Устройствено планиране и кадастър
Научи повече
04.Съгласуване и одобряване

Съдействието при съгласуване и одобряване на проектите отличава ИПА като отговорен партньор и цели облекчаване на инвеститора от административните дейности.

За да спестим време, усилия и ресурси на нашите клиенти, специализиран екип на ИПА се грижи за цялостното съгласуване и одобряване на устройствените планове и инвестиционните проекти от всички администрации и дружества. В началото на проекта предоставяме консултация за дейностите, рисковете и сроковете за одобряване и управляваме процеса до успешната реализация.

Натрупаният опит и познаването на непрекъснато променящите се нормативни изисквания допринасят за ефективното управление на инвестицията и оптимизиране на сроковете за изпълнение.

виж още
Съгласуване и одобряване
Научи повече
05.Устойчиво проектиране и консултиране

Стремежът към устойчивост на ИПА намира своята практическа реализация чрез предлагането на редица услуги, включващи консултиране, проектиране и сертифициране на проекти в съответствие с международните стандарти за устойчивост BREEAM и LEED.

От 2021 г. ИПА е лицензиран консултант, одитор и оценител за постигане на сертификат BREEAM.

Екипът на ИПА се стреми към прилагане на устойчиви практики във всеки свой проект чрез въвеждането на най-съвременните технологични решения, енергийно моделиране и симулации на експлоатационния живот на сградите.

ИПА консултира и съветва своите клиенти за възможностите за ESG финансиране и добрите практики в сферата. ESG проектите гарантират на инвеститорите по-високо ниво на управление на риска в строителството и водят до по-ниски оперативни разходи.

виж още
Устойчиво проектиране и консултиране
Научи повече
06.3D, Анимация и VR

3D артистите на ИПА пресъздават в дигитална реалност бъдещия образ на всеки проект. Детайлното 3D визуализиране на пространствата, обемите и вписването им в средата дават на клиентите възможността да добият цялостна представа за визията, мащаба и усещането на бъдещата сграда. Освен пред клиентите, визуализациите имат за цел да представят визията на бъдещия проект и пред обществото и бъдещите купувачи.

Визуализирането на сградите се простира в различни форми от физически макети, през компютърни изображения и кратки анимации до цялостни VR преживявания и виртуални разходки в пространствата.

ИПА предлага на клиентите си разработване на цялостни маркетингови стратегии, които освен 3D визуализациите включват всички останали визуални маркетинг материали и все по-често 3D анимация, чрез която крайният потребител може да разгледа и осмисли проекта по разбираем начин.

виж още
3D, Анимация и VR
Научи повече
07.BIM

ИПА гарантира бързо, ефективно и качествено проектиране на своите клиенти, благодарение на напълно интегрирания BIM процес. За създаване и прилагане на BIM стандартите в ИПА е създаден специализиран BIM екип.

BIM моделирането и управлението гарантират оптимизиране на процесите, подобряване на  координацията между участниците и осигуряването на разнообразни възможности за използване на вложената в 3D моделите информация. Така постигаме по-бързо и ефективно проектиране, минимизиране на грешките по време на строителството и по-голяма гаранция за качеството на крайния резултат.

BIM технологията ни позволява да предлагаме и редица услуги като 4D и 5D моделиране, Reality Capture, Scan to BIM, Digital Twin и други.

виж още
BIM
Научи повече
08.Управление на проекти, бюджетиране, търгове

С услугите за управление и бюджетиране на проекти и изготвяне на тръжна документация за избор на строител, ИПА цели да затвори цикъла в процеса на проектиране и да гарантира на клиентите си навременно и качествено проектиране и реализация.

Управлението на проекта позволява изпълнението му в срок и съгласно заложените цели и бюджет.

Остойностяваме проекта още в началните му етапи, което носи ценна информация на клиента за размера на бъдещата инвестиция. След приключване на проекта, извършваме детайлно бюджетиране с конкретни стойности и параметри.  

Подробната тръжна документация улеснява клиента за провеждане на търг за избор на главен изпълнител и гарантира точно и качествено изпълнение на проекта.

виж още
Управление на проекти, бюджетиране, търгове
Научи повече